Služby

Účetnictví

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář ( www.a-agency.cz ) nabízí zpracování účetnictví nejen v účetním programu POHODA nebo MONEY, případně prostřednictvím vzdáleného přístupu v účetním programu MS Navision, ale také v personálním a mzdovém systému KS-program nebo účetních programech SAP, ABRA, KVASAR, HELIOS, Vision, K2, VEMA, KARAT, Altus VARIO, AZ.PRO, EKONOM, PREMIER, STEREO, Účto a dalších.

 

Kancelář standardně zajišťuje vedení kompletní účetní agendy v souladu s legislativními předpisy, sestavení účetní osnovy a výchozí bilance účtů, kontroluje formální správností účetních dokladů, eviduje a zúčtovává doklady v souladu s platnými předpisy, vytváří potřebné interní doklady (např. cestovní náhrady, odpisy, časové rozlišení, atd.), vede účetní deníky, hlavní knihy, knihy pohledávek a závazků, pokladní knihy a knihy bankovních výpisů, provádí průběžnou inventuru rozvahových účtů, eviduje hmotný i nehmotný majetek, zpracovává daňový a účetní odpisový plán, střediska, činnosti, zakázky, zpracovává přiznání k DPH, přiznání k dani z příjmů, dani silniční, dani z nemovitostí, roční účetní závěrky, výkazy, optimalizuje daňové povinnosti a celou řadu dalších činností.

 

Daňová evidence

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář nabízí také zpracování daňové evidence (do roku 2004 jednoduché účetnictví) v souladu s platnými právními předpisy. Účetní kancelář zajišťuje svým klientům zejména kontrolu formální správností účetních dokladů, eviduje a zúčtovává doklady v souladu s platnými předpisy, vytváří potřebné interní doklady (např. cestovní náhrady, odpisy, atd.), vede peněžní deník, knihu pohledávek a závazků, pokladní knihy a knihy bankovních výpisů, eviduje hmotný i nehmotný majetek, zpracovává přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti (u plátců DPH), přiznání k dani z příjmů, dani silniční, dani z nemovitostí, zpracovává roční účetní závěrku v daňové evidenci, zpracovává přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu, statistické výkazy a řadu dalších činností.

 

Zpracování mezd

Účetní a daňová kancelář Account agency s.r.o. ( www.a-agency.cz ) nabízí dále zpracování personální a mzdové agendy v souladu s platnou legislativou nejen v personálním a mzdovém systému PAMICA, ale také nabízí variantu vzdáleného zpracování v personálním a mzdovém systému KS-program. Kancelář také pracuje nebo má zkušenosti i s dalšími programy a systémy: SAP, ABRA, KVASAR, HELIOS, Vision, K2, VEMA, KARAT, Altus VARIO, AZ.PRO, EKONOM, PREMIER, STEREO, Účto a další.

 

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář ( www.a-agency.cz ) přebírá odpovědnost za výpočet mezd a odvodů svěřených zaměstnanců a standardně zajišťuje přihlášení a odhlášení organizace k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, vede evidenci zaměstnanců, vypracovává pracovní smlouvy (HPP, VPP) a dohody (DPČ, DPP), dohody o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru, zpracovává měsíční výpočet hrubé mzdy, odvodů na SP a ZP a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti, sestavy nemocenských dávek dle jednotlivých zaměstnanců, sestavy pro exekuce dle jednotlivých zaměstnanců, měsíční rekapitulace mezd a výplatních pásek, měsíční přehledy vyměřovacích základů pro OSSZ a ZP, měsíční elektronické příkazy k úhradě mezd a odvodů, průběžně vede evidenční listy důchodového zabezpečení zaměstnanců, zpracovává a vede mzdové listy, vystavuje potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, zpracovává vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, vyúčtování zálohově odváděné daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele, vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele, zápočtové listy, zastupuje klienta při kontrolách na OSSZ, ZP a FÚ a podobně.

 

Daňové služby

Účetní a daňová kancelář Account agency s.r.o. ( www.a-agency.cz ) nabízí vyhotovení veškerých daňových přiznání (daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, přiznání k DPH, souhrnné hlášení, INTRASTAT, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň darovací, spotřební daně, srážkové daně), zajistí registraci k daním, komplexně posoudí daňovou situaci klienta, posoudí podnikatelský záměr z daňového hlediska, upozorní klienta na daňové termíny a splatnosti daní a termíny daňových záloh, nabízí konzultace s daňovým poradcem, revize podaných daňových přiznání a jejich zpětné opravy, zastupuje klienta při kontrolách a zabezpečuje řadu dalších činností.

 

Účetní a ekonomické služby

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář ( www.a-agency.cz ) také nabízí kontrolu účetnictví, zpětné účtování, rekonstrukci účetnictví, zpracování vnitropodnikových  směrnic, provádění inventarizací, tvorbu a zavádění systému účtování, zpracování pravidel a postupů účtování, zpracování podkladů pro zveřejnění závěrky v Obchodním rejstříku, zpracování podkladů k žádostem o úvěr nebo externí služby auditora.