Právní služby

NOTÁŘSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Členství v něm je odvozeno od vlastnictví jednotky – bytu nebo nebytového prostoru. Nebylo-li společenství vlastníků jednotek založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, v němž je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků.

 

Forma notářského zápisu je požadována zejména v případech přijetí stanov a jejich změn, neboť k tomu je třeba veřejné listiny – notářského zápisu.

 

Smluvní modifikace manželského majetkového režimu

Manželský majetkový režim existuje jako režim zákonný, režim smluvený nebo režim založený rozhodnutím soudu s tím, že druhé dva režimy jsou režimy modifikované, kterými se majetková práva a povinnosti manželů budou řídit pouze v případě, že dojde k úkonu, který je zakládá. Chtějí-li se manželé či snoubenci odchýlit od zákonného manželského majetkového režimu, mohou tak učinit smlouvou o manželském majetkovém režimu.

 

Smlouvy o manželském majetkovém režimu, je-li to v nich ujednáno, jinak na žádost obou manželů, se zapisují do veřejného seznamu, tedy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

 

Notářské úschovy

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, naše kancelář může kromě sepsání kupní smlouvy zajistit převzetí kupní ceny notářem (případně advokátem) do notářské úschovy a zprostředkovat tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

 

V evropských zemích s vyspělou právní kulturou si předání kupní ceny za nemovitosti nelze představit jinak, než prostřednictvím úschovy. Výhody využití úschovy peněz jsou zřejmé – prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.

 

Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k řízení exekučnímu. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.

 

Obchodní korporace; zápis do obchodního rejstříku

V oblasti obchodních korporací se činnost notáře vyžaduje zejména v následujících případech:
1. Sepis zakladatelských dokumentů a jejich změny
2. Osvědčení zásadních změn ve společnosti s ručením omezeným, v akciové společnosti nebo v družstvu
3. Přeměny obchodních společností a družstev

Zakladatelské dokumenty kapitálových společností a jejich změny musí mít formu notářského zápisu. Zakladatelskými dokumenty se rozumí zakladatelská listina u společnosti s ručením omezeným, kterou zakládá jediný společník, společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným, kterou zakládá více společníků a stanovy u akciové
společnosti.

 

Ověřování a osvědčování

Naše kancelář Vám zajistí ověření pravosti Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv. Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny.

 

Převody nemovitostí

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou (dále jen „smlouva“). Naše kancelář se specializuje na právní vztahy týkající se nemovitostí a prostřednictvím notáře tak zaručujeme potřebnou odbornou úroveň pro vyhotovení smlouvy. Kancelář při sepisu smlouvy také poučí strany o právních důsledcích jejich jednání, a tím působí i preventivně proti vzniku případného sporu.

 

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Zástavní smlouva je jedním ze způsobů, jak lze zajistit pohledávku. Věřitel se tak dostává do výhodnějšího postavení, neboť v případě prodlení dlužníka se splněním dluhu se věřitel může uspokojit zpeněžením zástavy. Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat (věc hmotná i nehmotná, movitá i nemovitá).

 

Pořízení pro případ smrti

Pořízeními pro případ smrti jsou dědická smlouva, závěť a dovětek. V širším slova smyslu sem můžeme zařadit i prohlášení o vydědění a povolání vykonavatele závěti či správce pozůstalosti.Sepsáním závěti může zůstavitel pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžele nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit, a případně zvážit, zda nesepsat závěť.

 

Zajišťujeme ověřené výpisy z:

katastru nemovitostí
obchodního rejstříku
rejstříku trestů
živnostenského rejstříku
bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů
seznamu kvalifikovaných dodavatelů