Právní otázky

Právní otázky

 

 • Ochrana osobních údajů
  Společnost Account agency s.r.o. respektuje soukromí návštěvníků svých webových stránek. Pokud tyto stránky obsahují odkazy na stránky třetích stran, které nejsou ovládány společností Account agency s.r.o. nebo společností s ní spolupracující, doporučujeme Vám, abyste před poskytnutím jakýchkoli osobních identifikačních údajů prověřili související prohlášení o ochraně osobních údajů. Nemůžete se domnívat, že naše politika ochrany osobních údajů se vztahuje také na stránky třetích stran.

 

 • Ochranné známky ®
  Ochranné známky a logo zobrazené na těchto a přidružených stránkách jsou – není-li uvedeno jinak – vlastnictvím Account agency s.r.o.. Ochranné známky jsou chráněny zákonem o ochranných známkách a mezinárodními úmluvami a jejich neoprávněná reprodukce a užívání mají za následek vážné občanskoprávní, případně trestněprávní, sankce a mohou být postihovány v maximálním rozsahu.

 

 • Copyright ©
  © Copyright Account agency s.r.o. 2013, Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky jsou chráněny zákonem o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a mezinárodními úmluvami. Žádná část těchto ani přidružených stránek nesmí být jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky reprodukována bez předchozího písemného svolení Account agency s.r.o.. Neoprávněná reprodukce těchto a přidružených stránek nebo jejich částí může vést k vážným občanskoprávním, případně trestněprávním sankcím.

 

 • Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
  Account agency s.r.o. tyto stránky poskytuje jako službu a pouze za účelem informovat. Předáním této informace nevzniká žádný vztah jakékoli formy se společností Account agency s.r.o.. Neměli byste jednat pouze podle informací uvedených na těchto webových stránkách, aniž byste vyhledali osobní poradenství u společnosti Account agency s.r.o.. Ačkoli se snažíme, aby informace, software a všechny ostatní služby obsažené na těchto stránkách byly co nejpřesnější, mohou být na stránkách chyby nebo opomenutí. Za tyto chyby či opomenutí odmítáme veškerou odpovědnost. Materiál a obsah uvedený na těchto webových stránkách je poskytnut bez jakýchkoli záruk.

 

 • Právní spory
  Jakékoli spory plynoucí z použití těchto stránek nebo z výkladu termínů se řídí zákony České republiky a budou je projednávat české soudy. Jestliže se některý ze zákonů použitelných na tyto podmínky bude v budoucnu vykládat nebo bude pozměněn tak, že způsobí neúčinnost či neplatnost některého z ustanovení, nezpůsobuje tím neplatnost podmínek jako takových.

 

 • O těchto stránkách
  Account agency s.r.o. usiluje o to, aby na tyto stránky mělo přístup a aby je mohlo používat co nejvíce návštěvníků. Webové stránky jsou optimalizovány pro standardní rozlišení obrazovky a lze je prohlížet v jakémkoli prohlížeči. Všechny grafické prvky jsou optimalizovány pro web. Abychom zajistili rychlé načítání stránek, používáme minimum grafických prvků. Pro prohlížení těchto stránek a stránek doplňkových není potřeba žádných zásuvných modulů. Tyto stránky využívají cookies pro statistické účely o používání stránek. Account agency s.r.o. může shromažďovat informace o jméně, adrese, elektronické adrese a telefonním čísle. Tyto informace poskytnuté v souvislosti s činností Account agency s.r.o. budou využity výlučně pro účely poskytování služeb. Za žádných okolností se osobní informace nebudou sdílet s žádnou třetí stranou mimo společnost Account agency s.r.o.. Informace týkající se výše uvedeného se ukládají nejdéle po dobu 24 měsíců, a to výhradně pro účely přípravy statistik. Ne všechny osobní údaje se ukládají či kódované předávají společnosti Account agency s.r.o.. Připomínky k těmto stránkám lze zaslat elektronickou poštou na adresu uvedenou v kontaktech na levé straně těchto webových stránek.